Przemoc wobec dzieci w obecnych czasach ma bardzo różne oblicza – przemoc domowa, rówieśnicza, w domu, szkole, sieci. Dodatkowo może ona w różnorodny sposób wpłynąć na dziecięce i nastoletnie zachowania. Niezmiennie to właśnie nauczyciele spędzający tak dużo czasu w ciągu dnia wśród uczniów i uczennic mają wiele obserwacji zachowań. Nie oznacza to jednak, że potrafią wychwycić wszystkie tego typu zachowania, tym bardziej, że są one zależne od takich czynników jak wiek, charakter czy sytuacja domowa dziecka.

Czy potrzebna jest nam umiejętność prowadzenia dialogu motywującego? Jeżeli chcemy wzmocnić w naszym rozmówcy (np. uczniu) motywację do zmiany zachowania, wówczas DM jest właściwą metodą. Znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych obszarach pracy terapeutycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej.

Zapraszamy nauczycieli na zajęcia stacjonarne wprowadzające do stosowania ww. metody realizowane przez najlepszych, czyli Polski Instytut Dialogu Motywującego.

Zebrania z rodzicami i indywidualne spotkania wywołują często cały wachlarz emocji. Powstaje też sporo pytań:

„O czym i jak mówić”?

„Jak prowadzić zebranie, aby rodzic chciał znowu przyjść?”

„Jak dojść do porozumienia trudnej sprawie?”

W minionym roku szkolnym Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowało spotkanie Profilaktyka raka piersi - lepiej zapobiegać niż leczyć. Rozmawialiśmy na nim z lekarzami, psychologami klinicznymi oraz Amazonkami na tematy związane z przeciwdziałaniem tej coraz bardziej powszechnej w naszym kraju chorobie. W bieżącym roku szkolnym w Miesiącu Świadomości Raka Piersi - Różowym Październiku proponujemy udział nauczycielom uczącym wychowania do życia w rodzinie, biologii oraz wychowawcom klas zajęcia z zakresu stosowania najprostszej metody profilaktyki tj. regularnego wykonywania samobadania piersi. Ta nieskomplikowana czynność powinna być znana wszystkim kobietom, również tym młodym, czyli uczennicom naszych szkół. Porozmawiamy również o celowym wykonywaniu badań oraz o metodzie Bethezda i nowoczesnej ocenie cytologii molekularnej płynnej dostępnej już w Olsztynie. Naszym sprzymierzeńcem w realizacji powyższego przedsięwzięcia jest Miasto Olsztyn, nasz organ prowadzący, który promuje działania w zakresie profilaktyki raka piersi.

Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli przekazać uczennicom i uczniom. Pomocny będzie przy tym wysokiej klasy fantom zakupiony przez OCEN, który będzie można wypożyczyć.

Serdecznie zapraszamy Państwa na te szczególne zajęcia, które odbędą się w dniu 9 października 2023 r. w godzinach 16.00 –18.00 w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Turowskiego 3

Prowadząca: dr Krystyna Solnicka - specjalista radiolog USG piersi, jamy brzusznej, tarczycy, układu moczowego. Prowadząca praktykę lekarską w Centrum Profilaktyki i Diagnostyki Piersi Krystyna Solnicka, Mirosław Borkowski.

Beata Ostrzycka - z zawodu pielęgniarka. W latach 2005-2015 kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne, program wczesnego wykrywania raka piersi oraz program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach. Specjalista zdrowia publicznego, pielęgniarstwa rodzinnego. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoła Zdrowia Publicznego Katedra Pielęgniarstwa. Autorka wielu publikacji, propagująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem.

 

Dzisiaj tj. 18 września 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli z Nadleśnictwem Olsztynek. Nadleśnictwo reprezentował nadleśniczy pan Dariusz Krzyżanowski, OCEN dyrektor pani Małgorzata Polkowska.

Porozumienie zostało sporządzone w celu podkreślenia zainteresowania stron realizacją wspólnych działań podejmowanych w programie Leśna szkoła z klimatem, który został opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych. Program służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Już w październiku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają Kluby Młodego Odkrywcy, wyruszają na całodniowe wyprawy do Nadleśnictwa Olsztynek. Zwiedzą Izbę Edukacji Leśnej, Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Będą brali udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej. Nauczyciele otrzymają wsparcie w realizacji podstaw programowych w sposób sprzyjający rozwojowi zainteresowań uczniów.

Zawód nauczyciela to piękne, ważne i satysfakcjonujące zajęcie, choć potrafi przysporzyć trudności. Dlatego warto włożyć wysiłek w wypracowanie właściwego stylu pracy dydaktycznej i relacyjnej z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami oraz przełożonymi.  Zapraszamy na coachingowo- mentoringowe warsztaty dla nauczycieli wchodzących do zawodu. W trakcie spotkań odbywających się raz w miesiącu od września 2023r. do czerwca 2024 r. każda chętna osoba będzie miała możliwość nauczenia się:

  • etosu pracy,
  • asertywnej komunikacji,
  • tworzenia pozytywnych relacji z uczniami i rodzicami,
  • budowania autorytetu wśród uczniów i rodziców,
  • stawiania granic szkoła-dom,
  • budowania i podtrzymywania motywacji swojej i uczniów,
  • właściwego reagowania na stres i sytuacje szkolne.

 

 

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zakończyło realizację projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko- mazurskim” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.0 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród przedstawicieli kadr systemu oświaty w naszym województwie.

Zgodnie z założeniami w okresie 1. 09. 2021 r. – 31. 08. 2023 r. przeszkolono 1164 przedstawicieli kadr systemu oświaty z województwa warmińsko - mazurskiego, w tym 1152 nauczycieli oraz 12 pracowników Kuratorium Oświaty oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każdy uczestnik brał udział w 45- godzinnych zajęciach oraz korzystał z indywidualnego doradztwa.

W trakcie realizacji projektu trenerzy tworzyli zestawienie najczęściej zadawanych przez uczestników pytań oraz poruszanych kwestii niejasnych i problematycznych, dzięki czemu  powstał materiał, który udostępniamy Państwu w zakładce Edukacja włączająca na naszej stronie internetowej. Tytuł materiału: „Indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów wynikające z zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz specyficznych trudności w uczeniu się".

Zapraszamy do korzystania z tego kompedium i jesteśmy przekonani, że będzie ono Państwu pomocne w codziennej pracy.