Cele i korzyści

Cel główny projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród przedstawicieli kadr systemu oświaty w województwie warmińsko-mazurskim.

Cel szczegółowy: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Jakie korzyści będzie miał Uczestnik szkolenia z udziału w tym szkoleniu:

 • 45 godzin bezpłatnych szkoleń i 3 godziny indywidualnego doradztwa,
 • wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie edukacji włączającej w codziennej pracy,
 • zdobycie umiejętność identyfikacji barier towarzyszących wdrażaniu edukacji włączającej,
 • uzyskanie wsparcia eksperckiego w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • dostęp do multimedialnych zasobów dydaktycznych,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych gwarantujących równy dostęp do edukacji dla wszystkich,
 • wiedza na temat przepisów i procedur regulujących funkcjonowanie szkół i przedszkoli
  w realizacji edukacji włączającej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami służącej ocenie funkcjonowania dziecka, planowaniu oraz realizacji wsparcia dziecka i rodziny,
 • zdobycie umiejętności organizowania współpracy między nauczycielami i specjalistami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • uzyskanie wsparcia w zakresie metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.