Janusz Samarow - dyrektor

Małgorzata Owczarek - starszy referent (obsługa sekretariatu)

Marlena Kowalska - nauczyciel-konsultant

Małgorzata Anna Polkowska - nauczyciel-konsultant

Małgorzata Beata Puchalska - nauczyciel-konsultant

Karina Lelińska - specjalista

Mariusz Stanek - główny księgowy

Joanna Wojtas - pracownik obsługi

1. Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie Miasta Olsztyna.

2. Celem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli jest:

1)     podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

a) wspierania szkół i placówek systemu oświaty w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) organizowania i prowadzenia różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej poszczególnych typów szkół i placówek,

c)  udzielania konsultacji,

d) upowszechniania przykładów dobrej praktyki, w tym poprzez prowadzenia działalności wydawniczej służącej doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 

e) organizowania i prowadzenia tematycznych i przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,

f) ewaluacji prowadzonych form doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia najwyższej jakości podejmowanych działań;

2)     wspomaganie szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie realizowanego procesu wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego i zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

3)     rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, eksperymentów pedagogicznych oraz prowadzenia badań pedagogicznych;

4)     wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i zwiększaniu skuteczności prowadzonych 
w szkołach procesów edukacyjnych;

5)     umożliwianie nauczycielom zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez organizację i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych.

3. W szczególności Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli:

1)  organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowego nauczycieli w zakresie:

a)  wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmieniającego się otoczenia szkół 
i placówek,

b)  wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej,

c)  realizacji podstaw programowych i tworzenia programów nauczania oraz ich ewaluacji,

d)  diagnozowania potrzeb uczniów,

e)   budowania kultury organizacyjnej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, sprzyjającej indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, w tym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

f)  przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,

g)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz egzaminów zewnętrznych;

2)  przygotowujenauczycieli i dyrektorów szkół i placówek do rozpoznawania i analizy potrzeb rozwojowych szkół i placówek w zakresie jakości kształcenia, opieki i wychowania;

3)  organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe:

a)  dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,

b)  dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

c)  nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

d)  nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;

4)  organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;

5)  realizuje inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez Miasto Olsztyn.