W rozwoju dzieci lęk jest normalnym stanem emocjonalnym. Jednak doświadczany w nadmiarze może świadczyć o występowaniu zaburzeń, co wymaga działań pomocowych wobec ucznia. Skuteczne wsparcie opierać powinno się o pełne zrozumienie problemu i trafną diagnozę.

Kondycja psychofizyczna współczesnych dzieci i młodzieży słabnie … Pokazują to wyniki badań przesiewowych, dane medyczne, potwierdzają nauczyciele wychowania fizycznego. Wzrasta liczba dzieci z chorobami, które dotyczyły ludzi dorosłych,  np. cukrzyca, depresja, chroniczne zmęczenie, a nawet tzw. wypalenie.  

„Rzut oka” na szkolenia branżowe

(szkolenia branżowe jako „obowiązkowa forma doskonalenia zawodowego 
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”)

Rzeczywistość szkolna, która nastała wraz z zawieszeniem stacjonarnych zajęć dydaktycznych, dotknęła również zajęcia specjalistyczne. Nauczanie zdalne swoim zasięgiem objęło pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzący zajęcia rewalidacji indywidualnej zostali zobligowani do dostosowania form i metod zawartych w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych

„Razem możemy więcej!”

Już 12 lat funkcjonuje Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Jest to partnerstwo lokalne, którego inicjatorem i koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.