Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zakończyło realizację projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko- mazurskim” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.0 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Cel główny projektu to podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród przedstawicieli kadr systemu oświaty w naszym województwie.

Zgodnie z założeniami w okresie 1. 09. 2021 r. – 31. 08. 2023 r. przeszkolono 1164 przedstawicieli kadr systemu oświaty z województwa warmińsko - mazurskiego, w tym 1152 nauczycieli oraz 12 pracowników Kuratorium Oświaty oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każdy uczestnik brał udział w 45- godzinnych zajęciach oraz korzystał z indywidualnego doradztwa.

W trakcie realizacji projektu trenerzy tworzyli zestawienie najczęściej zadawanych przez uczestników pytań oraz poruszanych kwestii niejasnych i problematycznych, dzięki czemu  powstał materiał, który udostępniamy Państwu w zakładce Edukacja włączająca na naszej stronie internetowej. Tytuł materiału: „Indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów wynikające z zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz specyficznych trudności w uczeniu się".

Zapraszamy do korzystania z tego kompedium i jesteśmy przekonani, że będzie ono Państwu pomocne w codziennej pracy.