1 lipca 2021 r. rozpoczęło swoją działalność Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Olsztynie. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu grantowego

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) pełni Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem zostało objętych siedem placówek ogólnodostępnych:

  1. Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie
  2. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Olsztynie
  3. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
  4. Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
  5. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
  6. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie
  7. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Olsztynie

Głównym zadaniem SCWEW będzie udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie udzielane przez SCWEW będzie polegało na transferze wiedzy i umiejętności specjalistów szkoły specjalnej do przedszkola/szkół ogólnodostępnych, zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej, przygotowaniu szkoleń i materiałów edukacyjnych, zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej.

Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/ szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

Ważnymi partnerami współpracującymi ze SCWEW w realizacji przedsięwzięcia są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz PFRON.

Realizację przedsięwzięcia wspierają: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Olsztyna, oraz Wójt Gminy Stawiguda

Więcej informacji na temat SCWEW w Olsztynie znajdą Państwo na stronie: www.scwewolsztyn.pl