Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Programu poprzez udział w badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. Badanie jest realizowane wspólnie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 oraz Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Jego celem jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat obecnych i przyszłych potrzeb nauczycieli w zakresie pogłębiania własnego rozwoju. Ankieta jest rozbudowana, ponieważ obejmuje swoim zasięgiem wszystkie jednostki oświatowe miasta Olsztyna i ma posłużyć stworzeniu wieloetapowego i wieloletniego programu wspomagania. Od szerokiego udziału w badaniu nauczycieli olsztyńskich szkół zależy powodzenie Programu i stworzenie adekwatnej oferty. Ankieta będzie dostępna do 8 czerwca br.

LINK DO ANKIETY​