„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konfucjusz     

Metoda projektu jako forma realizacji treści wychowawczych, fizycznych, polonistycznych, chemicznych oraz biologicznych poprzez realizowane działań w szkołach i placówkach oświatowych.

Autorzy

nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie:

Krystyna Mejłun,

Alicja Piekutowska - Nowak,

Małgorzata Gibas - Puchowska,

Jolanta Majewska,

Izabela Osiecka.

Termin realizacji: grudzień 2020 r. – maj 2021 r.

Adresaci projektu

uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Metody i formy pracy

Metody: problemowe (uczenie się przez odkrywanie), aktywizujące, badawcze

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Rekomenduje się korzystanie z wszelkich dostępnych źródeł popularnonaukowych.

Opis projektu

Miguel de Cervantes powiedział „przysłowie to krótkie zdanie, oparte na wieloletnim doświadczeniu”. W naszym codziennym życiu używamy przysłów, które mają konkretne znaczenie. Od zawsze przekazywane one były ustnie, a ich siła leży w wypowiadaniu ich. Używając przysłów możemy określić stan w jakim się znajdujemy, skomentować sytuację czy pomóc komuś w podjęciu decyzji. Rzadko zastanawiamy się nad tym jakie jest ich źródło.

Przysłowia polskie wywodzą się z tradycji ludowej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy ludu, często związane z konkretnymi wydarzeniami, utrwalają formy językowe. Są mądrością narodu i ważnym źródłem do badań nad historią kultury, dlatego też każdy z nas powinien je znać. Przysłowia wywodzą się z różnych dziedzin kultury. Powstają anonimowo i biorą swój ród z obyczajowości, obserwacji przyrodniczych, z praktyki różnych zawodów.

Proponowany projekt można wprowadzić jako innowację. Wskazać integrację zadań profilaktyczno - wychowawczych przedszkola, programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły z systemem wartości, jaki jest przekazany w wybranych przysłowiach.

Cele projektu

 1. Podejmowanie interdyscyplinarnych działań dydaktyczno - wychowawczych na różnych etapach edukacyjnych.
 2. Obserwowanie zjawisk i praw przyrodniczych występujących wokół nas.
 3. Podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, Czy nasi przodkowie mieli rację mówiąc: „Oliwa zawsze na wierzch wypływa”, „Baba z wozu, koniom lżej”, „Jak pościelisz, tak się wyśpisz”.
 4. Wspieranie uczniów w sferach poznawczo - emocjonalno - społecznych poprzez wprowadzenie nauki w działaniu.
 5. Wychowanie uczniów do wartości, kształtowanie w nich postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, nabywanie kompetencji naukowo - technicznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich.
 7. rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów.

Sposób organizacji

Założeniem projektu jest zorganizowanie działań dydaktyczno - wychowawczych poprzez integrację treści z różnych przedmiotów, a także współpracę na różnych etapach edukacyjnych. Punktem wyjściowym są przysłowia, wokół których organizuje się inne sytuacje edukacyjne i wychowawcze angażujące treści z różnych przedmiotów. Wokół przysłów można tworzyć doświadczenia fizyczne, biologiczne i chemiczne, działania plastyczne, budować system wartości, czy zapoznawać z językiem polskim i literaturą.

Podejmowane działania

 1. Zorganizowanie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych oraz innych spotkań edukacyjno – wychowawczych, w trakcie których uczniowie obserwują, omawiają, zapisują i przedstawiają w dowolny sposób (w tym wykorzystując multimedia) omawiane zjawisko w danym przysłowiu.
 2. Nauczyciele, uczniowie i chętni rodzice, opiekunowie podejmują aktywne działania w kierunku poznawania przysłów i wyjaśniania ich znaczenia w połączeniu z obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi.
 3. Uczniowie przygotowują prace, będące udokumentowaniem podjętych działań na organizowanych zajęciach lekcyjnych czy pozalekcyjnych.
 4. Wykonane prace nauczyciele przesyłają na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do zebrania i przechowywania zgód rodziców/ opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku osoby nieletniej lub samego uczestnika, gdy jest pełnoletni - Załącznik
 6. Prezentacja wszystkich prac nastąpi na 1. Olsztyńskim Forum Klubów Młodego Odkrywcy w dniu 12 maja 2021 roku.
 7. Wyróżnione zostaną prace w czterech kategoriach, przedszkola, szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe oraz inne placówki edukacyjne. W komisji oceniającej zasiądą dyrektor OCEN, dyrektor SP 30 w Olsztynie, przedstawiciel konsultantów OCEN, przedstawiciel nauczycieli.

Konstrukcja pracy

 1. Podanie wybranego przysłowia.
 2. Wyjaśnienie i opisanie znaczenia przysłowia pod względem językowym.
 3. Wykonanie doświadczenia przedstawiającego prawa fizyki, chemii, biologii lub innego zjawiska przyrodniczego występującego w danym przysłowiu.
 4. Zapisanie wniosków wynikających z pracy badawczej oraz zastosowanie ich w codziennym życiu.
 5. Efekt pracy przedstawiamy za pomocą zdjęcia/ skanu plakatu o formacie A1 lub prezentacji (do 10 slajdów) lub filmu (do 3min).
 6. Rekomenduje się korzystanie z wszelkich dostępnych źródeł popularno - naukowych.

 Harmonogram projektu

Lp.

Działania

Data realizacji

1.

Zgłoszenie przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Rejestracja przez formularz zgłoszenia.

14.12.2020 r.- 29.01.2021 r.

2.

Spotkanie z nauczycielami online lub stacjonarne.

27.02.2021 r.

godz. 9.00 – 11.00

3.

Realizacja działań z uczniami w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.

10.02.2021 r. – 30.04.2021 r.

4.

Konsultacje indywidualne i zespołowe z opiekunami, nauczycielami uczestnikami projektu.

10.02.2021 r. – 30.04.2021 r.

5.

Przesłanie prac na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 30.04.2021 r.

6.

Obrady komisji projektowej

3.05.2021 r. – 7.05.2021 r.

7.

Przygotowania do 1. Olsztyńskiego Forum Klubów Młodego Odkrywcy

3.05.2021 r. – 11.05.2021 r.

8.

1. Olsztyńskie Forum Klubów Młodego Odkrywcy

12 maja 2021 r.

Efekty projektu

 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 2. Zdobywanie wiedzy poprzez działanie aktywne (doświadczanie świata).
 3. Poznawanie polskiej kultury.
 4. Budowanie systemu wartości.
 5. Integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów.
 6. Pokonywanie trudności, podejmowanie wyzwań.
 7. Rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów.
 8. Współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi.

Ewaluacja

 1. Dokumentacja w formie np. zdjęć oraz opis zajęć zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, szkoły oraz Forum Klubów Młodego Odkrywcy.
 2. Ustne opinie uczestników projektu.
 3. Sprawozdanie ustalone z dyrektorem przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Realizacja Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego "Nauki przyrodnicze w przysłowiach" oznacza stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych w rozumieniu przepisów Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).